több, mint víz és napfény

EMVA Széchenyi 2020

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat kivonata

A szabályzat célja
A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a
 
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
Székhely: 5300 Karcag, Fürdő utca 3.
Cgj.: 16-09-003568
Adószám: 11274081-2-16,

továbbiakban Társaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelezőnek ismer el.

 
A szabályzat a Társasággal különböző csatornákon (e-mail, weboldal, telefon, telephelyen történő személyes megkeresés, szolgáltatások igénybe vétele során) kapcsolatba lépő érintettek által megadott személyes adatok kezelésének alapelveit tartalmazza.
 
 szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi adatkezelésben érintett munkavállalójára és az adatfeldolgozókra.
 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra, az informatikai rendszerbe kezelt vagy feldolgozott adatra, a társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre.Fogalmi meghatározások
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
hozzájárulás:az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


Jogszabályi háttér
Készült:
Adatkezelés alapelvei
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes - különleges személyes adat esetén írásbeli -  hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
Az adatoknak az adatkezelés céljával összhangban pontosnak, teljesnek, és aktuálisnak kell lenniük.
Személyes adatokat a Társaság csak előre meghatározott célból, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhet. Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
A Társaság az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő, ésszerű intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
Az adatkezelő felelős a fenti elvek betartásáért, és tudnia kell bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét.
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.
 

Az adatkezelő, adatfelhasználó és belső adatvédelmi felelős személye
Az érintettek személyes adatait a Társaság, valamint annak bizonyos munkaköröket betöltő munkavállalói kezelik és csak előre meghatározott, az érintett részére is ismertetett esetekben használják fel (pl.: azonosítás, megkeresés, stb.).
A Társaság minden, adatkezelésben érintett munkavállalójával titoktartási szerződést köt.
 
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. belső adatvédelmi felelőse:
Egedi Szilvia, adminisztrációs ügyintéző
Kapcsolat: 06-30/228-0880, akacligetfurdo@gmail.com
 
Feladatai:

A Társaság szolgáltatási tevékenysége során megvalósuló adatkezelések
Fürdőbérlet értékesítés
(éves korlátlan bérlet, éves úszóbérlet, elő- fő- utószezoni bérlet, 10 és 30 alkalmas bérlet esetén)

adatkezelés nyilvántartási száma:
Az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
 
adatkezelés célja:
Mivel a bérlet névre szóló, másra át nem ruházható, ezért a jogosult használatot a pénztáros a beléptetésnél köteles ellenőrizni. A szolgáltatást igénybe vevőnek a bérletet minden belépésnél – felszólítás nélkül – fel kell mutatnia és az ellenőrzést végző dolgozónak kérésére át kell adnia. A kezelt adatok, valamint azok azonosításra történő felhasználása a jogszerű használatot és a visszaélések elkerülését szolgálja.
 
kezelt adatok köre:
Név, lakcím, fotó (a vásárlás helyén digitálisan készül – csak az éves bérletek esetén); valamint az érintett külön hozzájárulás esetén telefonszám és/vagy email-cím.
A bérlet vásárlásával az érintett hozzájárul nevének és lakcímadatainak kezeléséhez, mivel a bérlet kiállítása ezen személyes adatok nélkül nem lehetséges.
A fotó a bérletkártya nyomtatása után automatikusan törlődik, annak mentése nem lehetséges, azt a Társaság nem őrzi, a bérletkártya előállításán kívül egyéb műveletekhez nem használja fel.
Telefonszám és/vagy email cím megadása nem kötelező, azonban ezek megadásakor – az adatkezelő részletes tájékoztatása után – az érintett hozzájárul, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön a Társaság. A telefonszámot a Társaság csak különleges esetekben, értesítésre használja fel (pl.: bérlet elhagyása, egyéb rendkívüli helyzet).
 
adatkezelés jogalapja: 
Az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
 
adattovábbítás, felhasználás:
Azon személyek nevét és e-mail címét, akik ennek megadásával hozzájárultak a hírlevél-küldéshez, a pénztáros adatkezelő a jelszóval védett központi email-postafiókra továbbítja, hogy azokat az ezzel megbízott adatkezelő hírlevél küldéséhez fel tudja használni.
 
adattárolás határideje:
A lakcímet és a telefonszámot a bérletkártya érvényességi idejének végéig, a nevet és az e-mail címet a hírlevélről történő leiratkozásig őrzi a Társaság.
 
adattárolás módja:
A bérlet plasztikkártya alapú, előállításához egyedi szoftverrel rendelkezik a Társaság. A Studio Classic 1.21 szoftver a bérlet grafikus képének megtervezésén kívül alkalmas a bérlettulajdonosok adatainak adatbázisban történő tárolására is.
Mind a programot tároló számítógép, mind a program jelszóval védett, így csak az arra jogosult adatkezelők férhetnek hozzá.
 
Gyógyászat kezelések igénybevétele
A Társaságnál lehetőség van gyógyászati kezelések igénybevételére is.
A Társaság gyógyászati részlege a helyi Kátai Gábor kórház kihelyezett szakrendelése; a Társaság és a Kórház között közreműködői szerződés van érvényben.
A gyógyászati részlegen gyógyvízre alapuló kezelésekkel, szakorvos közreműködésével segíti a Társaság a betegek gyógyulását. A kezelések orvosi rehabilitáció céljából, társadalombiztosítási támogatással vagy támogatás nélkül, térítéses formában is igénybe vehetőek.
A reumatológiai szakrendelések beutaló kötelesek, amit a vendég kérhet szakorvosától, háziorvosától vagy céges üzemorvosától is.
adatkezelés nyilvántartási száma:
Az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) c) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mivel az adatkezelés az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából.
 
adatkezelés célja:
Gyógyászati kezelések és a hozzá kapcsolódó gyógyfürdő használatának biztosítása.
 
kezelt adatok köre:
 
adatkezelés jogalapja:
Az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint az 1997. évi XLVII. törvény 9.§ (1) bekezdés alapján az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően - a kötelezően felveendő adatokon kívül - mely egészségügyi adat felvétele szükséges a 4. § (1) a) bekezdése szerinti célból.
 
adattovábbítás:
Az igényelt ártámogatás kifizetésére külön jogszabályi kötelezettség írja elő a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek történő adatszolgáltatást, melyet a Társaság az e-jelentés online felületén elektronikus formában teljesít.
 
adattárolás határideje:
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 20 évig őrzi a Társaság.
 
adatkezelés módja:
A kihelyezett szakrendelésen a szakorvos informatikai rendszer segítségével a Kórház szoftvere és adatbázisa alapján rögzíti és kezeli az érintettek személyes adatait; a szakorvos adatkezelésére a Kórház Adatvédelmi szabályzata vonatkozik.
A Társaság elektronikusan Front Office alapú rendszerben, valamint papír alapon, betegkarton formájában is kezel adatot. A szoftvert az adatkezelő munkavállaló a személyes adatok tárolásán kívül elsősorban a kezelések időpontjainak kiosztására használja. A program kezelési ciklusonként külön azonosítót rendel a beteghez a könnyebb adatkezelés érdekében.
Mind a programot tároló számítógép, mind a program jelszóval védett, így csak az arra jogosult adatkezelők férhetnek hozzá.
 

Szálláshely szolgáltatással összefüggő adatkezelés
A Társaság a szálláshely-szolgáltatás ellátása során személyes adatok kezelését valósítja meg. A foglalásokat az érintett elérhetőségével megjelölve nyilvántartásban vezetik. Az érintettek a szállásra történő bejelentkezés során, személyenként egy darab regisztrációs, úgynevezett bejelentőlapot töltenek ki.
 
adatkezelés nyilvántartási száma: 
Az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
 
adatkezelés célja: 
A szálláshelyre történő bejelentkezés biztosítása, ügyfelek számára szobák, apartmanok, faházak, kempinghelyek kiadása, valamint az esetleges incidensek visszakövethetősége érdekében.
 
kezelt adatok köre: 
A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványon az alábbi adatokat kéri el a Társaság:
Az adatkezelő a szállóvendég helyszíni azonosítására nem jogosult, így az érintett a bejelentőlap alján lévő nyilatkozatban aláírásával igazolja, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek és a házirendben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja.
adatkezelés jogalapja: 
A szolgáltatás igénybevételével az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás. 
 
adattovábbítás:
nincs.
 
adattárolás határideje: 
A bejelentőlapokat és a foglalás-nyilvántartókat a kiállítástól számított 1 évig, zárt helyen őrzi a Társaság.
Az elektronikusan tárolt adatokat 1 év elteltével törli az adatkezelő.
 
adatkezelés módja: 
Foglalásnál csak papír alapon, a Foglalás-nyilvántartó nyomtatványon történik az adatkezelés. Szállóvendég bejelentkezésénél az adatkezelés papíralapon és elektronikusan is megtörténik. A papír alapú Bejelentőlap nyomtatványról az adatkezelő az elektronikus Vendégkönyvbe (excel táblázatba) vezeti fel a személyes adatokat.
A fájlt tartalmazó számítógép jelszóval védett, melyhez csak a megfelelő adatkezelő munkatársaknak van felhasználói jogosultsága.
 

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés
A Társaság hírlevél-feliratkozási lehetőséget biztosít az érdeklődő meglévő és új vendégei részére.
A feliratkozásra közvetlenül a www.akacligetfurdo.hu honlapon, vagy közvetetten bérletvásárlás során van lehetőség.
 
A Társaság a feliratkozott személyekről a weboldal használatára vonatkozóan viselkedési mintát, látogatottsági adatot, stb. nem gyűjt; a weboldalon cookie-kat nem helyez el a regisztrált felhasználók nyomon követésére, elemzéseket nem hajt végre, azokhoz adatot harmadik félnek nem szolgáltat.
 
adatkezelés célja:
A feliratkozók részére az aktuális, vagy közelgő programokról információk küldése.
 
kezelt adatok köre: 
Név, e-mail cím.
 
adatkezelés jogalapja: 
az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, melyet a 2018. május 25-től hatályos Európai Parlament és Tanács 2016/679 (GDPR) rendelete alapján a Hírlevélre történő újbóli feliratkozással, mint cselekedettel járó hozzájárulással valósít meg az adatkezelésben érintett.
 
adattárolás határideje:
Az érintett leiratkozási nyilatkozatáig.
Leiratkozni e-mailben, vagy a weboldalon szereplő Leiratkozás gombbal tud az érintett.
 
adattárolás módja:
Mivel a hírlevél kiküldése manuális módon, kör-e-mail formájában történik, így a feliratkozottak listáját egy védett excel adattábla tartalmazza.
Mind a fájlt tároló számítógép, mind a fájl jelszóval védett, így csak az arra jogosult adatkezelők férhetnek hozzá.
 

Panaszkezelés során felmerülő adatkezelés
A Társaság a panaszkezelést a mindenkor hatályos Fogyasztóvédelmi törvényben meghatározottak szerint végzi, az adatkezelés az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A-C. §-ban meghatározottak szerint történik.
A vendégek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:
Szóbeli panasz:
a) személyesen a fürdő, a gyógyászat vagy a szálláshely recepciójánál és
b) telefonon
Írásbeli panasz:
Amennyiben az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a Társaságnak át kell adnia a panaszt tevő vendég részére. 
A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:
Nem személyesen tett bejelentés 
Nem személyes bejelentés tehető telefonon vagy írásban. 
a) telefonon,
b) postai úton,
c) vagy e-mailben  az informacio@aquaticum.hu címre küldve.
Közös szabályok
A Társaság minden esetben írásba foglalja a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva a panaszosnak a panasz beérkezését követő 30 napon belül megküldi, kivéve, ha a vendég a panaszát szóban közli és a Társaság az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.
adatkezelés nyilvántartási száma:
Az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
 
adatkezelés célja:
Panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása.
 
kezelt adatok köre:
A vendég vagy beteg neve, lakcíme, levelezési címe,  a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, az ügyfél panaszának részletes leírása, az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszos aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, a vendéggel vagy beteggel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám.
 
adatkezelés jogalapja:
Az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A-C. §-ban meghatározott jogalappal.
adattárolás határideje:
 A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet 
 és a válaszmásolati példányát öt évig megőrzi [1997. évi CLV. Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3)]
adatkezelés módja:
Papíralapon és elektronikusan. 
 

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a jelen tájékoztató végén található elérhetőségeken keresztül.
 
Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelőhöz, illetve a belső adatvédelmi felelőshöz fordulhat a szabályzatban jelölt elérhetőségeken keresztül.
 
Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben replicas patek philippe azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
 
Az érintett az adatvédelemre vonatkozó törvények alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
 
Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


Elérhetőségek
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő
5300 Karcag, Fürdő utca 3.
e-mail: akacligetfurdo@gmail.com
weboldal: www.akacligetfurdo.hu
Tel.:  06-30/228-0880
         06-59/312-353Karcag, 2018. május 25.Híreink - összes megtekintése >>
Programok - összes megtekintése >>
Árak, akciók - összes megtekintése >>

Elérhetőség

Telefonszám: +36 59/312-353
Címünk: Karcag, Fürdő út 3.
Ügyvezető igazgató: Andrási István
Központi telefonszám: 06/59-312-353
Pénztár: 06/59-312-353
Kemping: 06/30-611-8292, 06/59-503-011
Gyógyászat: 06/59-300-340
Központi e-mail: akacligetfurdo@gmail.comKözérdekű adatok

Nyitvatartás

Hétfő: 6.00 - 20.00-ig
Kedd: 6.00 - 20.00-ig
Szerda: 6.00 - 20.00-ig
Csütörtök: 6.00 - 20.00-ig
Péntek: 6.00 - 20.00-ig
Szombat: 6.00 - 20.00-ig
Vasárnap: 6.00 - 20.00-ig
bérlettel: mindennap: 6.00 - 20.00-ig
Pénztár nyitvatartás: mindennap 08:00 - 19:00-ig

Aktuális időjárás

Írjon nekünk


Megértettem
Az akacligetfurdo.hu weboldalon úgynevezett sütiket használunk a jobb felhasználói élmény és a weboldal működésének megfigyelése érdekében! Ha folytatja a böngészést weboldalunkon, akkor úgy tekintjük, hogy beleegyezik a sütik használatába! További információk